Manoela Tiago dos Santos, Ph.D.

Manoela Tiago dos Santos, Ph.D.

Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA

Project title:
BET inhibition to optimize BRAFi/MEKi therapy for mutant BRAF
$40,000